Privacybeleid

Privacybeleid 

1. ALGEMEEN: 

Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.

Onderstaand wordt de omgang van vanderdriftcosmetics.nl met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Dit in relatie tot de door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld www.vanderdriftcosmetics.nl, shop.vanderdriftcosmetics.nl.nl en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING: 

Wanneer u gebruik maakt van de website van Vanderdriftcosmetics.nl staat u haar ondermeer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en verwerkt.:

 1. Van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt vanderdriftcosmetics.nl standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op pageviews, verkeer van en naar haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten aanzien van IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover opgegeven.
 2. Van adverteerders verzamelt Vanderdriftcosmetics.nl het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op Vanderdriftcosmetics.nl en, voor zover opgegeven, naam- adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling door de adverteerder geldt dit evenzo ten aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder begrepen de rekeningnummers. NB: Deze financiële gegevens worden slechts voor eigen gebruik en voor direct betrokken derden, zoals bijvoorbeeld het incassobureau en/of advocatuur gebruikt.
 3. van gecontroleerde verkopers verzamelen/bewaren zij de naam- adres- en woonplaatsgegevens, buitenland (indien van toepassing) en -uitsluitend om de juistheid van gegevens te controleren- een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs alsmede een kopie van een recent bank- of giroafschrift.
 4. Van deelnemers aan een forum heeft Vanderdriftcosmetics.nl eveneens het recht IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
 5. Van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt Vanderdriftcosmetics.nl naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag.
 6. Van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt Vanderdriftcosmetics.nl IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.
 7. Naar aanleiding van meldingen kan Vanderdriftcosmetics.nl informatie, persoonsgegevens inbegrepen, verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers, ondermeer door deze gegevens op te slaan in een database van Vanderdriftcosmetics.nl. De in dit kader verwerkte gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door Vanderdriftcosmetics.nl, maar zijn afkomstig van gebruikers van de website die middels een melding informatie aan Vanderdriftcosmetics.nl verstrekken.
 8. Voortvloeiend uit de meldingen kan Vanderdriftcosmetics.nl informatie verwerken, persoonsgegevens inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Cookies, webbakens

Begripsverklaring:

 1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 1. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.

Vanderdriftcosmetics.nl of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op sommige van haar webpagina’s. Vanderdriftcosmetics.nl kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Vanderdriftcosmetics.nl kan permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan Vanderdriftcosmetics.nl permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen.

Het gericht gebruik van cookies kan Vanderdriftcosmetics.nl helpen bij het maken van analyses over het gebruik van haar website en stelt Vanderdriftcosmetics.nl in staat om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik Vanderdriftcosmetics.nl in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.

Ter informatie; 

 1. bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik van cookies,
 2. Vanderdriftcosmetics.nl kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
 3. U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel uw gebruik van sommige websites of diensten van Vanderdriftcosmetics.nl in de weg staan. Raadpleeg desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.
 4. Vanderdriftcosmetics.nl kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de website van Vanderdriftcosmetics.nl gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om Vanderdriftcosmetics.nl te helpen bij inhoudelijk klantgerichte reclame. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u verzamelen met behulp van deze technologieën.

3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE: 

De verkregen gegevens worden door Vanderdriftcosmetics.nl enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:

 1. Het leveren van haar diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op www.Vanderdriftcosmetics.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten;
 2. Het bevorderen van veilige handel via Vanderdriftcosmetics.nl, het detecteren en opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website;
 3. ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
 4. het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 5. Het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien Vanderdriftcosmetics.nl daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid;

Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij een geschil waarbij vanderdriftcosmetics.nl rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan worden

 1. Het afdwingen van naleving van gebruiksvoorwaarden en/of beleidsregels van vanderdriftcosmetics.nl;
 2. het innen van vergoedingen;
 3. Voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door vanderdriftcosmetics.nl bewaard om ertoe bij te dragen, dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
 4. Het meten van de belangstelling voor de diensten van Vanderdriftcosmetics.nl en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 5. informatie aan gebruikers over diensten en updates;
 6. Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door Vanderdriftcosmetics.nl geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van Vanderdriftcosmetics.nl of door u opgegeven voorkeuren;
 7. eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

4. INFORMATIEGEBRUIK VAN VANDERDRIFTCOSMETICS.NL: 

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van Vanderdriftcosmetics.nl uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar toestemming gegeven heeft.

Vanderdriftcosmetics.nl kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met bijvoorbeeld automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN: 

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van Vanderdriftcosmetics.nl of door haar laten wijzigen of verwijderen. Voor de handelingen die Vanderdriftcosmetics.nl ten behoeve daarvan voor u dient te verrichten is zij gerechtigd u daarvoor kosten in rekening te brengen. Vanderdriftcosmetics.nl kan het bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan conflicteren met de ”wet bescherming persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken van overheidswege.

Vanderdriftcosmetics.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

6. BEVEILIGING: 

Vanderdriftcosmetics.nl doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

7. SLOTBEPALING:

Het staat Vanderdriftcosmetics.nl vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Vanderdriftcosmetics.nl raadt u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@vanderdriftcosmetics.nl.